Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI HĐND TỈNH - HĐND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
NGÀY 19/5/2019 ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NINH - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ TIẾP XÚC CỬ TRI PHƯỜNG CẨM ĐÔNG - CẨM SƠN. 

Các tin liên quan: