Tin nổi bật

Chức năng, nhiệm vụ

CÁN BỘ CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI
       I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
       Là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, UBND phường có nhiệm vụ quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội; Quốc phòng – An ninh trên địa bàn phường. Trong những năm qua, Cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Cẩm Đông luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Cẩm Phả, Thường trực HĐND, UBND thành phố và UBMTTQ cùng các cơ quan, ban ngành đoàn thể Thành phố, luôn quán triệt và vận dụng sâu sắc các Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Đại hội Đảng bộ Thành phố Cẩm Phả lần thứ XXII làm cơ sở định hướng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân phường Cẩm Đông đã luôn nâng cao ý thức và bằng quyết tâm chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thi đua, tích cực khai thác, phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu mà Đảng bộ phường đã đề ra.

       II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
      Căn cứ Quyết định số 136/QĐ- UBND ngày 31/8/2020 của UBND phường Cẩm Đông về việc sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ các thành viên làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thuộc phường Cẩm Đông:

      1. Ông Vũ Đình Nhân: Chủ tịch UBND phường - Trưởng bộ phận:
     
- Trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về toàn bộ hoạt động của Bộ phận Một cửa
     - Có trách nhiệm ký các văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính để bảo đảm giải quyết theo đúng quy định; báo cáo, đề xuất với cấp trên có biện pháp xử lý đối với những trường hợp giải quyết thủ tục hành chính không bảo đảm thời gian và chất lượng theo quy định.
     - Định kỳ 03 tháng hoặc đột xuất, làm việc với cơ quan có thẩm quyền có thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa để trao đổi về việc quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ và tình hình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn tại Bộ phận Một cửa
      - Quản lý trình cấp có thẩm quyền về việc mua sắm, thuê, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế, bổ sung, thanh lý tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật tại Bộ phận Một cửa theo đúng quy định; bố trí khoa học, hợp lý trong việc cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, trang thiết bị phục vụ tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính
      2. Bà Nguyễn Thu Hà: PCT UBND phường - Phó trưởng bộ phận thường trực:
      - Chịu sự điều hành trực tiếp của đồng chí Trưởng bộ phận; Thường trực tại Bộ phận Một cửa để giải quyết các thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công phụ trách.
      - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức chuyên môn tại Bộ phận Một cửa đối với công việc được giao và thực hiện công tác thông tin và báo cáo theo quy định;
       - Quản lý thời gian làm việc, tiến độ xử lý công việc được giao, thái độ, tác phong, cư xử của cán bộ, công chức được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa. Chủ động đề xuất thay thế cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, có thái độ, tác phong, cư xử không đúng quy chế văn hóa công sở, năng lực chuyên môn không đáp ứng được nhiệm vụ hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác
     - Kịp thời đề xuất xử lý công chức theo thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại Bộ phận Một cửa
    3.  Công chức văn hóa - xã hội - Thành viên: 
    - Trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực bảo trợ xã hội; Lĩnh vực văn hóa cơ sở; Lĩnh vực thể dục thể thao; Lĩnh vực thư viện; Lĩnh vực người có công; Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội; Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em; Lĩnh vực dân số KHHGĐ; Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Lĩnh vực công thương (LV an toàn đập, hồ chứa thủy điện).
    4. Bà Nguyễn Thị Việt Hạnh: Công chức văn phòng - thống kê - Thành viên:
     - Tham mưu cho lãnh đạo UBND phường báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm lên UBND thành phố (thông qua Phòng nội vụ, Trung tâm Hành chính công) về tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Đóng dấu, trả kết quả các thủ tục hành chính. Quản lý Công nghệ thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Phụ trách công tác Cải cách hành chính, công tác tiếp công dân. Xây dựng quy trình ISO theo quy định. Chịu trách nhiệm là đầu mối thủ tục hành chính
    Trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực khác; Lĩnh vực thanh tra; Lĩnh vực thi đua khen thưởng; Lĩnh vực tôn giáo; Lĩnh vực dân tộc.
   5. Bà Nguyễn Phương Dung: Công chức Tư pháp - Hộ tịch - Thành viên:
   - Trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bồi thường nhà nước; Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; Lĩnh vực chứng thực; Lĩnh vực hòa giải ở cơ sở.
   6. Ông Nguyễn Đức Thịnh: Công chức tư pháp - hộ tịch -  Thành viên:
   - Trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực hộ tịch; Lĩnh vực con nuôi.
   7. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu: Công chức địa chính - xây dựng - Thành viên:
   - Trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thuộc Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT; Lĩnh vực đường thủy; Lĩnh vực đất đai; Lĩnh vực môi trường; Lĩnh vực thủy lợi.
    8. Bà Trần Thị Thu Huyền: Công chức văn phòng - thống kê - Thành viên (Bố trí dự phòng):
    - Có trách nhiệm đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thay thế cho một trong các thành viên chính thức của bộ phận khi thành viền đó nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, đi học, đi công tác… để không làm gián đoạn việc tiếp nhận và trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Và trong trường hợp công chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có mức độ hài lòng thấp thì thay thế.