Tin nổi bật

Chức năng, nhiệm vụ

CÁN BỘ CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI
       I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
       Là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, UBND phường có nhiệm vụ quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội; Quốc phòng – An ninh trên địa bàn phường. Trong những năm qua, Cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Cẩm Đông luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Cẩm Phả, Thường trực HĐND, UBND thành phố và UBMTTQ cùng các cơ quan, ban ngành đoàn thể Thành phố, luôn quán triệt và vận dụng sâu sắc các Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Đại hội Đảng bộ Thành phố Cẩm Phả lần thứ XXII làm cơ sở định hướng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân phường Cẩm Đông đã luôn nâng cao ý thức và bằng quyết tâm chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thi đua, tích cực khai thác, phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu mà Đảng bộ phường đã đề ra.

       II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
      Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND phường Cẩm Đông về việc sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ các thành viên làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thuộc phường Cẩm Đông:
      1. Ông Vũ Đình Nhân: Chủ tịch UBND phường - Trưởng bộ phận:
     
- Trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về toàn bộ hoạt động của Bộ phận Một cửa
     - Có trách nhiệm ký các văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính để bảo đảm giải quyết theo đúng quy định; báo cáo, đề xuất với cấp trên có biện pháp xử lý đối với những trường hợp giải quyết thủ tục hành chính không bảo đảm thời gian và chất lượng theo quy định.
     - Định kỳ 03 tháng hoặc đột xuất, làm việc với cơ quan có thẩm quyền có thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa để trao đổi về việc quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ và tình hình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn tại Bộ phận Một cửa
      - Quản lý trình cấp có thẩm quyền về việc mua sắm, thuê, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế, bổ sung, thanh lý tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật tại Bộ phận Một cửa theo đúng quy định; bố trí khoa học, hợp lý trong việc cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, trang thiết bị phục vụ tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính
      2. Bà Nguyễn Thu Hà: PCT UBND phường - Phó trưởng bộ phận thường trực:
      - Chịu sự điều hành trực tiếp của đồng chí Trưởng bộ phận; Thường trực tại Bộ phận Một cửa để giải quyết các thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công phụ trách.
      - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức chuyên môn tại Bộ phận Một cửa đối với công việc được giao và thực hiện công tác thông tin và báo cáo theo quy định;
       - Quản lý thời gian làm việc, tiến độ xử lý công việc được giao, thái độ, tác phong, cư xử của cán bộ, công chức được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa. Chủ động đề xuất thay thế cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, có thái độ, tác phong, cư xử không đúng quy chế văn hóa công sở, năng lực chuyên môn không đáp ứng được nhiệm vụ hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác
     - Kịp thời đề xuất xử lý công chức theo thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại Bộ phận Một cửa
    3. Bà Đoàn Thị Thu Hiền: Công chức văn hóa - xã hội - Thành viên: 
    - Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội; người có công; dân số KHHGĐ; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; tín ngưỡng tôn giáo; văn hóa cơ sở; giáo dục đào tạo; thể dục thể thao; thư viện; dân tộc.
    - Xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 lĩnh vực văn hóa cơ sở; thư viện; thể dục thể thao; phòng chống tệ nạn xã hội; giáo dục và đào tạo; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; tôn giáo.
    - Trình lãnh đạo ký các hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách.
   5. Bà Cao Thị Phương Dung: Công chức Tư pháp - Hộ tịch - Thành viên:
   - Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch; nuôi con nuôi; hòa giải ở cơ sở; phổ biến giáo dục pháp luật; bồi thường nhà nước; thanh tra
   - Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục về chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường nhà nước; phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và lĩnh vực thanh tra.
   - Phối hợp với bộ phận Địa chính đô thị giải quyết thủ tục hành chính (liên quan đến phân chia di sản thừa kế, di chúc, ủy quyền).
   - Xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 lĩnh vực hộ tịch; nuôi con nuôi; hòa giải ở cơ sở; phổ biến giáo dục pháp luật; bồi thường nhà nước; thanh tra.
   - Trình lãnh đạo ký các hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách.
   6. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu: Công chức địa chính - xây dựng - Thành viên:
   - Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai; môi trường; thủy lợi; đường thủy, hàng hải; an toàn đập, hồ chứa thủy điện; phòng chống thiên tai; khoa học công nghệ khuyến nông; trồng trọt.
   - Xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 lĩnh vực đất đai; môi trường; thủy lợi; đường thủy, hàng hải; an toàn đập, hồ chứa thủy điện; phòng chống thiên tai; khoa học công nghệ khuyến nông; trồng trọt.
   - Trình lãnh đạo ký các hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách.
   7. Ông Nguyễn Đức Thịnh - Công chức Văn phòng thống kê phường - Thành viên:
   - Tiếp nhận và chuyển Công văn đến, đi qua hệ thống chính quyền điện tử.
   - Quản lý con dấu, đóng dấu, kiểm soát việc thu phí và trả kết quả TTHC.
   - Đầu mối kiểm soát TTHC và Thư ký ISO.
   - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch phân công.