Tin nổi bật

Thông báo

Công văn số 1743/ UBND-VP của UBND thành phố Cẩm Phả V/v công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Cẩm Phả

        Công văn số 1743/UBND-VP ngày 09/4/2021 của UBND thành phố Cẩm Phả Về việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Cẩm Phả:
https://drive.google.com/file/d/1c8I78RW-Wa7Aay_uKCRLXihopau3LdMn/view?usp=sharing