Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải LĨNH VỰC THUẾ Không quy định thời gian giải quyết Không
2 Tham vấn ý kiến trong quá trình đánh giá tác động môi trường LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
3 Thủ tục sửa sai sót trong hợp đồng, giao dịch LĨNH VỰC CHỨNG THỰC Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực. 25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.
4 Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI 3 giờ 200.000 nghìn đồng/lần
5 Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI 3 giờ 100.000 nghìn đồng
6 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI 3 ngày 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI 3 ngày 70.000 nghìn đồng/ giấy chứng nhận
8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI 3 ngày 70.000 nghìn đồng/ giấy chứng nhận
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI 3 ngày 70.000 nghìn đồng/ giấy chứng nhận
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI 3 ngày 70.000 nghìn đồng/ giấy chứng nhận
11 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI 3 ngày 70.000 nghìn đồng/ giấy chứng nhận
12 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI 3 ngày 70.000 nghìn đồng/ giấy chứng nhận
13 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI 3 ngày 70.000 nghìn đồng/ giấy chứng nhận
14 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY, HÀNG HẢI 3 ngày 70.000 nghìn đồng/ giấy chứng nhận
15 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dươi 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 10 ngày Không
16 Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 10 ngày Không
17 Thủ tục phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 60 ngày Không
18 Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 2,5 ngày Không
19 Thủ tục hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 15 ngày Không
20 Thủ tục đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 07 ngày Không
Trang: