Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

         Sáng ngày 19/10, Hội LHPN phường Cẩm Đông tổ chức Hội nghị kỷ niệm 92 ngày thành lập Hội LHPN và tuyên truyền Bình đẳng giới.
         Một số hình ảnh:
Chi tiết xem tại: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.quangninh.gov.vn%2Fdonvi%2Ftpcampha%2FTrang%2FChiTietTinTuc.aspx%3Fnid%3D21424%26fbclid%3DIwAR3ISugqAGyySclHQJXIAV9KPytGuE2WN4t5CJtao_C36d3lMLK1SCEi0mQ&h=AT3-gOKlLgSjuWH9Wh0oCv7ctdfnA9iG0y3awQfA6-8v3xTQDFdBZpYGXLND9IpETxu_fbWBKNM6vecG_85DB3mh7M1dG3lQ_cWCkq2GzKg8vnXdoFtPYO0ef5PV6yeOOhxienoNrExgjv6wyj5QNDuBHm8I2q8QEbAT5vsBzQig6ztpkkBXBFC6cETa0OLH4pPgYNVl_5dU_JZ7K-CW2aIzlgYnahN2rwqVO93EfNQbFYjs09jhX_u7VicgxEjYnx6OinxPsUhmGzShYQcQKw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1ctnZLd8GmjZgZhyGUXfN-7JON7jZvMuLKBJp0CYTgmqbGkrNT7k3tk2iw8dvQzi5yr0hKFMY8kQocUQczOJVlOvhIx1sucem2pj0YVZ8q1cUhorl2ykDEqjJpPASGwmCQbzR8WLUE69wnXl8CDQatt-VvVbVpYrQl9a6qF6wVHT_SbA
Các tin liên quan: