Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

        Vào hồi 08 giờ 00 phút sáng ngày 18/9/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Cẩm Đông đã triệu tập đã triệu tập Kỳ họp thứ mười bốn (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân phường Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp có sự tham dự đầy đủ của các Lãnh đạo UBND phường và các Đại biểu HĐND phường.

Trong cuộc họp, UBND phường đã trình bày Tờ trình về việc điểu chỉnh vốn Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và Điều chỉnh danh mục Dự án chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021.

Sau khi nghe trình bày các dự thảo Nghị quyết, Hội đồng nhân dân phường đã thào luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết:
 1) Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020;
 2) Nghị quyết về việc Điều chỉnh danh mục Dự án chuẩn bi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021.
 

Kỳ họp thứ mười bốn được diễn ra thành công tốt đẹp!
Các tin liên quan: