Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Thành phố

           1. Thông báo số 100/TB-UBND ngày 05/4/2021 của UBND thành phố về việc công bố công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh:
https://drive.google.com/file/d/1qA-LzuojWC0ZBQHjl8fh5IjEHbGaexNa/view?usp=sharing

           2. Công văn số 1743/ UBND-VP ngày 09/4/2021 của UBND Thành phố về việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Cẩm Phả:
https://drive.google.com/file/d/1c8I78RW-Wa7Aay_uKCRLXihopau3LdMn/view?usp=sharing
 
         
Các tin liên quan: