Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy lãnh đạo
     TỔ CHỨC BỘ MÁY:
     Bộ máy cán bộ, công chức địa phương tinh gọn có phẩm chất chính trị vững vàng; đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; Tác phong và lề lối làm việc nghiêm túc, tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc; đội ngũ cán bộ tổ dân khu phố thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo tinh gọn theo Đề án 25 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và của cấp trên giao.

1) Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường: Ông Vũ Đình Nhân
  - Ngày sinh : 21/01/1975 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản lý giáo dục
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
- Email: vudinhnhan@quangninh.gov.vn
 
2) Phó Bí thư thường trực Đảng ủy- Chủ tịch UBMTTQ phường: Bà Đinh Mai Phương
- Ngày sinh: 12/11/1980
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý chính sách công
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: dinhmaiphuong.cp@quangninh.gov.vn
 
3) Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường: Bà Lê Thị Thu Hiền
  - Ngày sinh : 19/04/1974 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Email: lethithuhien@quangninh.gov.vn

4) Phó Chủ tịch UBND phường: Bà Nguyễn Thu Hà

- Năm sinh: 24/05/1976
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Email: nguyenthuha.cp@quangninh.gov.vn
 

5) Phó Chủ tịch UBND phường: Ông Nguyễn Đức Lợi
  - Ngày sinh: 21/8/1977
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLDĐ và công trình
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Email: nguyenducloi.cp@quangninh.gov.vn

6) Phó Chủ tịch HĐND phường: Bà Dương Thị Hiền
- Họ và tên: Dương Thị Hiền
- Năm sinh: 10/10/1984
- Dân tộc:  Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa
- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp
- Điện thoại di động:  0934.390.009
- Email: duonghiencd@gmail.com

7) Chủ tịch Hội LHPN Phường: 
                   - Họ và tên: 
- Năm sinh:  
- Dân tộc:  Kinh
- Trình độ chuyên môn:  
- Trình độ lý luận chính trị:  
- Email: 

8) Chủ tịch Hội Nông dân phường: Ông Nguyễn Khả Anh
                   - Họ và tên: Nguyễn Khả Anh
- Năm sinh:  24/03/1979
- Dân tộc:  Kinh
- Trình độ chuyên môn:  Đại học Luật
- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp
- Email:
 

9) Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh phường: Ông Phạm Văn Phòng
                   - Họ và tên: Phạm Văn Phòng
- Năm sinh: 01/4/1965
- Dân tộc:  Kinh
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên ngành Quân sự cơ sở
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Email: phamvanphong1965@gmail.com

10) Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường: Bà Vũ Thị Vân Anh
                   - Họ và tên: Vũ Thị Vân Anh
- Năm sinh: 20/7/1990
- Dân tộc:  Kinh
- Trình độ chuyên môn:  Đại học Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Email: doanphuongcamdong2@gmail.com
 

11) Phó chủ tịch Hội Nông dân phường: Bà Đỗ Thị Hoa
                   - Họ và tên: Đỗ Thị Hoa
- Năm sinh:  4/11/1967
- Dân tộc:  Kinh
- Trình độ văn hóa:  12/12
- Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp
- Email: dothihoa111967@gmail.com
 
12) Phó chủ tịch Hội LHPN phường: Bà Phạm Hương Giang
                   - Họ và tên: Phạm Hương Giang
- Năm sinh: 5/5/1994
- Dân tộc:  Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Email: huonggiang551994@gmail.com
 
13) Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường: Ông Trần Trung Thuận
                   - Họ và tên: Trần Trung Thuận
- Năm sinh: 10/5/1946
- Dân tộc:  Kinh
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Cơ điện
 
14) Chỉ huy trưởng quân sự phường: Ông Nguyễn Thanh Định

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Định
- Năm sinh: 18/11/1987
- Dân tộc:  Kinh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Email: Thanhdinhcamdong1987@gmail.com
 
15) Phó chỉ huy trưởng quân sự: Ông Nguyễn Duy Tường
                   - Họ và tên: Nguyễn Duy Tường
- Năm sinh: 16/8/1996
- Dân tộc:  Kinh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Email: minhtenlatuongmoonne3@gmail.com
 
16) Phó chỉ huy trưởng Quân sự : Ông Lê Mạnh Cường

- Họ và tên: Lê Mạnh Cường
- Năm sinh: 27/10/1996
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Email: lemanhcuong0901@gmail.com
 

17) Công chức tài chính - kế toán phường: Bà Nguyễn Bích Hợi
                   - Họ và tên: Nguyễn Bích Hợi
- Năm sinh: 23/01/1984
- Dân tộc:  Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Email: nguyenngocbichcp2011@gmail.com
 
18) Công chức tài chính kế toán phường: Bà Vũ Thị Hoa
      - Họ và tên: Vũ Thị hoa
- Năm sinh:  7/2/1985
- Dân tộc:  Kinh
- Trình độ chuyên môn:  Đại học chuyên ngành QTTC- KT
- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp
- Email: thanhhoa85md@gmail.com

19) Công chức Văn phòng - thống kê phường: Bà Trần Thị Thu Huyền
- Họ và tên: Trần Thị Thu Huyền
- Năm sinh: 27/7/1983
- Dân tộc:  Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị tài chính kế toán
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Email: Tranthithuhuyen1.cp@quangninh.gov.vn

20) Công chức Văn hóa - Xã hội phường: Bà Nguyễn Thị Việt Hạnh
- Họ và tên: Nguyễn Thị Việt Hạnh
- Năm sinh: 14/01/1981
- Dân tộc:  Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học quản trị Tài chính kế toán
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Email: viethanhcd@gmail.com

21) Công chức Văn hóa - Xã hội phường: Bà Đoàn Thị Thu Hiền

- Họ và tên: Đoàn Thị Thu Hiền
- Năm sinh: 10/9/1995
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân công tác xã hội
- Email: thuhien10995@gmail.com

22) Công chức địa chính - xây dựng phường: Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
- Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Thu
- Năm sinh: 6/10/1987
- Dân tộc:  Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Email: nguyenthixuanthu87@gmail.com


23) Công chức địa chính- Xây dựng: 

 
- Họ và tên: 
- Năm sinh: 
- Dân tộc: 
- Trình độ chuyên môn: 
- Trình độ lý luận chính trị:
- Email: 
 


24) Công chức tư pháp - hộ tịch phường: Bà Cao Thị Phương Dung


- Họ và tên: Cao Thị Phương Dung
- Năm sinh: 10/8/1991
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Gmail: caophuongdungubct@gmail.com

 
 
25) Công chức Văn phòng - Thống kê phường: Ông Nguyễn Đức Thịnh
- Họ và tên: Nguyễn Đức Thịnh
- Năm sinh: 11/8/1986
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Email: Nguyenducthinh86tp@gmail.com
 
 
26) Phó bí thư Đoàn phường: Ông Nguyễn Đức Anh
- Họ và tên:  Nguyễn Đức Anh
- Năm sinh: 13/10/1993
- Dân tộc:  Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Email: vanphongcamdong@gmail.com

27) Văn phòng Đảng ủy phường: Bà Cao Hoàng Anh
 
- Họ và tên: Cao Hoàng Anh
- Năm sinh: 31/01/1996
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Email: caohoanganhcp@gmai
 

28) Phụ trách công tác truyền thanh phường: Bà Hoàng Bảo Ngọc

- Họ và tên: Hoàng Bảo Ngọc
- Năm sinh: 29/02/1996
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý đất đai
- Email: hoangbaongoc969220@gmail.com