Tin nổi bật

Thông báo

Chương trình hành động của các ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị phường Cẩm Đông

         1. Chương trình hành động của các ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Tổ bầu cử số 1- khu Lán Ga:
         https://drive.google.com/file/d/1BOAQQuM9a4uQTXFC9vbllkgS8UnQLu81/view?usp=sharing

         2. Chương trình hành động của các ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Tổ bầu cử số 2- khu Ngô Quyền:
         
https://drive.google.com/file/d/1mEFlGPUN5CYIxdUEUWByuXWcaN-fn-Lm/view?usp=sharing

         3. Chương trình hành động của các ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Tổ bầu cử số 3- khu Đông Hải 1:
         
https://drive.google.com/file/d/1Mn_ZRyABK_e9JDaJnOaLlR6dtSI2Hsdm/view?usp=sharing

         4. Chương trình hành động của các ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Tổ bầu cử số 4- khu Đông Hải 2:
       
 https://drive.google.com/file/d/1_Y5cYOtynKi-14h6H-_geDgY-ClbWV8Q/view?usp=sharing

         5. Chương trình hành động của các ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Tổ bầu cử số 5- khu Hải Sơn I:
       
  https://drive.google.com/file/d/1_wZuul2uHEqIKJ2JwlO5AQ8DVBkyoN4a/view?usp=sharing

         6. Chương trình hành động của các ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Tổ bầu cử số 6- khu Hải Sơn II :
         
https://drive.google.com/file/d/1HyFSS2_nEzKj4JiAfI2sP2EsHB9-hOwq/view?usp=sharing 

         7. Chương trình hành động của các ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Tổ bầu cử số 7- khu Đông Tiến I:
       
 https://drive.google.com/file/d/1XbZ1t4jQCzzPoyraMpqodCwGqDwaqZe_/view?usp=sharing

         8. Chương trình hành động của các ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Tổ bầu cử số 8- khu Đông Tiến 2:
       
  https://drive.google.com/file/d/1WgUsFFfOii2pKjvrZgzfsaoxyAWSr48r/view?usp=sharing

         9. Chương trình hành động của các ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Tổ bầu cử số 9- khu Diêm Thủy:
             https://drive.google.com/file/d/1biaCbIWDnhS6Ufmmf3XJMRyrgxME3YyL/view?usp=sharing