Tin nổi bật

Thông báo

Lịch tiêm phòng Covid-19 phường Cẩm Đông

           1. Kế hoạch tiêm Covid-19 toàn dân:
https://drive.google.com/file/d/1d9y501HnSDtC9GRgXb84zp2lcBudMc1i/view?usp=sharing

           2. Thông báo lịch tiêm phòng Covid-19:
https://drive.google.com/file/d/1XDWm7Qj9uX48EPEhKrEqEtu8Tws0Jpvh/view?usp=sharing