Tin nổi bật

Thông báo

Thông báo số 100/TB-UBND của UBND thành phố Cẩm Phả V/v công bố công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

        Thông báo số 100/TB-UBND của UBND Thành phố Cẩm Phả Về việc công bố công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh:
https://drive.google.com/file/d/1qA-LzuojWC0ZBQHjl8fh5IjEHbGaexNa/view?usp=sharing