Tin nổi bật

TIN TỨC - SỰ KIỆN

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbaoquangninh.com.vn%2Fnhieu-phong-trao-thi-dua-phan-viec-y-nghia-thiet-thuc-3174219.html%3Ffbclid%3DIwAR0PfX8yoYNyyvOStyIs46oXFD8IRJkGe7etrXUNVUJ0b3M2YGXxp7ZBTvo&h=AT34v3nx-VoB5n0RGiUnjPIQARpaBs2X_tSm5edpFqJqmcdqb97sIZFdykIQGoozUa9K1M71pCKPMY9lXuzim-72Awg0jL2b6s-GmzdD5tLPPmOYPZTFCYl6ybAGS6_VRa8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1fs9rqpJpm_C1WhRnHVOr3W0kd30K74_ec4Mqksbs2IcQKPDW0RJTaFoVhDq8kWKbL4Cmn2SRBXUg6mHLCEGPpZuxqa4SeM9KVvQPlNq0R43vsyIp9OlFd67zkDNl0wo8YGNXBzZQdtI2SqyPuc-cEsbwEKsTcollMzrZ8aWouFT0p
 
Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết họp triển khai công tác phục vụ lễ Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập TP Cẩm Phả.
Các tin liên quan: